Com és el programa
transitori de teletreball

Després de diverses sessions maratonianes, l’acord ha arribat.

Et contem les principals característiques del programa transitori de teletreball, que funcionarà fins a juliol on hi ha un compromís de tindre un programa definitiu

Qui pot acollir-se al programa de teletreball?

Tot el PAS, funcionari i laboral (capítul VI inclós), sense restriccions prèvies.

Tampoc inclou cap tipus de preferència, repartint-se de forma equitativa entre les persones autoritzades.

Com és el teletreball?

El personal pot acollir-se fins a dos dies.

Els segon día de la setmana no hi ha teletreball, ni tampoc el dia que es fa l’exclusiva.

El servei o la unitat ha de tenir sempre almenys  el 50% del personal en modalitat presencial.

El personal ha d’estar interconnectat durant l’horari de autoritzat en la seua intranet . També ha de disposar de connexió a internet al domicili i  un telèfon, al qual es poden desviar línies de telèfon institucional.

Poden requerir, per necessitats del servei justificades i sobrevingudes, la presència del personal.

Com és el teletreball?

El personal pot acollir-se fins a dos dies, o només un per a determinats col·lectius.

Els dilluns no hi ha teletreball, ni tampoc el dia que es fa l’exclusiva.

El servei o la unitat sempre ha de tindre sempre almenys  el 50% del personal en modalitat presencial.

El personal ha d’estar interconnectat durant l’horari de permanència obligatòria (9 a 14 hores o de 15 a 20 hores). També ha de disposar de connexió a internet al domicili i ha de facilitar un número de telèfon particular al qual es poden desviar línies de telèfon institucional.

Poden requerir, per necessitats del servei justificades i sobrevingudes, la presència del personal.

Com es demana i com es perd?

El personal que voluntàriament vulga teletreballar, ho sol·licitarà a la persona responsable del CDIS, incloent:

 1. Les tasques i/o funcions del seu lloc de treball que sí que pot exercir de manera remota.
 2. El lloc des de la qual es té previst realitzar el teletreball
 3. Una declaració responsable, en la qual s’inclourà que es disposa dels mitjans tecnològics mínims i que l’espai on va a teletreballar compleix les condicions de seguretat i salut.

S’obrirà un termini de 3 dies per presentar sol·licituds i 2 més per resolver-les.

Es revocarà o suspendrà per:

 • No estar localitzable durant el període d’interconnexió, excepte força major, o tenir una falta de rendiment, previ expedient contradictori.
 • La Gerència també podrà suspendre per un període determinat el teletreball a tot un servei o una unitat per una pèrdua de rendiment, previ expedient contradictori, o acordar mesures de seguiment específiques.
 • Quan per algun motiu es comprove que la totalitat o part de les tasques que es pretenien teletreballar no es poden executar perquè requereixen d’equipament o informació que únicament siga accessible presencialment, o perquè l’activitat d’un company o companya d’unitat queda parada o alentida.

Com es demana i com es perd?

El personal que ocupe llocs susceptibles de ser exercits en modalitat de teletreball que voluntàriament vulga teletreball ho sol·licita a Gerència, acompanyant-lo d’una declaració del lloc on va a treballar i que aquest compleix els requisits mínims de seguretat i salut.

ES revocarà per no estar localitzable durant el període d’interconnexió, excepte força major, o tindre una falta de rendiment, previ expedient contradictori. La primera vegada per 6 mesos, i la segona per 1 un any.

La Gerència també podrà suspendre per un període determinat el teletreball a tot un servei o una unitat, per una pèrdua de rendiment, previ expedient contradictori, o acordar mesures de seguiment específiques.

Qui pot acollir-se al programa de teletreball?

En general, tot el PAS, funcionari i laboral, però la normativa de la UV defineix, amb caràcter orientatiu, les funcions principals que han de tindre els llocs de treball.

Exclou un nombre significatiu de llocs de treball.

També estableix una  preferència en cas que no tot el personal d’un servei o unitat que ho sol·licite puga exercir-lo.

Qui pot acollir-se al programa de teletreball?

Tot el PAS, funcionari i laboral (capítul VI inclós), sense restriccions prèvies.

Tampoc inclou cap tipus de preferència, repartint-se de forma equitativa entre les persones autoritzades.

Com és el teletreball?

El personal pot acollir-se fins a dos dies, o només un per a determinats col·lectius.

Els dilluns no hi ha teletreball, ni tampoc el dia que es fa l’exclusiva.

El servei o la unitat sempre ha de tindre sempre almenys  el 50% del personal en modalitat presencial.

El personal ha d’estar interconnectat durant l’horari de permanència obligatòria (9 a 14 hores o de 15 a 20 hores). També ha de disposar de connexió a internet al domicili i ha de facilitar un número de telèfon particular al qual es poden desviar línies de telèfon institucional.

Poden requerir, per necessitats del servei justificades i sobrevingudes, la presència del personal.

Com és el teletreball?

El personal pot acollir-se fins a dos dies.

Els segon día de la setmana no hi ha teletreball, ni tampoc el dia que es fa l’exclusiva.

El servei o la unitat ha de tenir sempre almenys  el 50% del personal en modalitat presencial.

El personal ha d’estar interconnectat durant l’horari de autoritzat en la seua intranet. També ha de disposar de connexió a internet al domicili i  un telèfon, al qual es poden desviar línies de telèfon institucional.

Poden requerir, per necessitats del servei justificades i sobrevingudes, la presència del personal.

Com es demana i com es perd?

El personal que ocupe llocs susceptibles de ser exercits en modalitat de teletreball que voluntàriament vulga teletreball ho sol·licita a Gerència, acompanyant-lo d’una declaració del lloc on va a treballar i que aquest compleix els requisits mínims de seguretat i salut.

ES revocarà per no estar localitzable durant el període d’interconnexió, excepte força major, o tindre una falta de rendiment, previ expedient contradictori. La primera vegada per 6 mesos, i la segona per 1 un any.

La Gerència també podrà suspendre per un període determinat el teletreball a tot un servei o una unitat, per una pèrdua de rendiment, previ expedient contradictori, o acordar mesures de seguiment específiques.

Com es demana i com es perd?

El personal que voluntàriament vulga teletreballar, ho sol·licitarà a la persona responsable del CDIS, incloent:

 1. Les tasques i/o funcions del seu lloc de treball que sí que pot exercir de manera remota.
 2. El lloc des de la qual es té previst realitzar el teletreball
 3. Una declaració responsable, en la qual s’inclourà que es disposa dels mitjans tecnològics mínims i que l’espai on va a teletreballar compleix les condicions de seguretat i salut.

S’obrirà un termini de 3 dies per presentar sol·licituds i 2 més per resolver-les.

Es revocarà o suspendrà per:

 • No estar localitzable durant el període d’interconnexió, excepte força major, o tenir una falta de rendiment, previ expedient contradictori.
 • La Gerència també podrà suspendre per un període determinat el teletreball a tot un servei o una unitat per una pèrdua de rendiment, previ expedient contradictori, o acordar mesures de seguiment específiques.
 • Quan per algun motiu es comprove que la totalitat o part de les tasques que es pretenien teletreballar no es poden executar perquè requereixen d’equipament o  informació que únicament siga accessible presencialment, o perquè l’activitat d’un company o companya d’unitat queda parada o alentida.

Tan mateix, negociarem un programa definitu de teletreball en el qual tractarem de reflectir els objectius de la proposta de STEPV, cosa que ja vam informar en octubre de 2021.

Tan mateix, negociarem un model propi de teletreball en el qual tractarem de reflectir els objectius de la proposta de STEPV, cosa que ja vam informar en octubre de 2021.