President: Salvador Petit Martí (CCOO)

Secretària: Purificación García Segovia (STEPV-Iv)

Membres:

 • Vicente D. Estruch Fuster (STEPV-Iv)
 • Josep S. Blanes Doménech (STEPV-Iv)
 • Santiago Guillem Picó (STEPV-Iv)
 • Juan Vicente Sánchez Pérez (STEPV-Iv)
 • Vicent Altur Grau (STEPV-Iv)
 • Roser Sabater i Serra (CCOO)
 • Elias Miguel Pérez García (CCOO)
 • Lourdes Peñalver Herrero (CCOO)
 • Josep María Gadea Borrell (CCOO)
 • Llum Bracho Lapiedra (CCOO)
 • David Soler Fernandez (CCOO)
 • Julián Cantó Perelló (UPV-Sindical)
 • Francisco Belmar Ibáñez (UPV-Sindical)
 • José Pedro García Sabater (UPV-Sindical)
 • Emilio Francisco Segovia López (UPV-Sindical)
 • Francisco Javier Manjón Herrera (FETE-UGT)
 • Jesús Rodríguez López (FETE-UGT)
 • Tatiana Pedraza Aguilera (FETE-UGT)
 • Joaquín Máximo Loras Campos (CSIF)
 • José María Torralba Martínez (CSIF)

Sessions

Ordre del día:

 1. Aprovació d’actes anteriors
 2. Informació sobre la darrera Mesa de PDI
 3. Discussió sobre la llista de temes a negociar en les següents Meses de PDI
 4. Torn obert de paraula

Acords:

 1. S’aprova l’acta de les juntes anteriors per assentiment.
 2. El president fa un resum de la taula de negociació de 7 de desembre en la qual sense l’aprovació dels 5 sindicats en la taula, es va decidir amb el suport de l’administració la presentació del document de la NOA sense cap modificació per a la seua aprovació en el consell de govern del 17 de desembre 2015.
 3. Es proposa na revisió del llistat de temes per a pròximes taules de negociació, portant propostes conjuntes de tots els sindicats. S’agrupen les temàtiques: Recerca, Docència, Temes socials i uns altres.
 • Es proposa que els campus de Gandia i Alcoi tinguen un tractament propi.
 1. Es parla de la possibilitat de tenir una microweb per a temes de la junta de PDI per a penjar els documents, cartes, …etc
 • El president comunica a la JPDI que es va comunicar al gener l’expedient obert a un professor de la UPV pel cualse li suspendia d’ocupació i sou per un any.

Ordre del día:

 1. Presentació i discussió de la carta no a la NOA.
 2. Torn obert de paraules

Acords:

 1. El presidente de la Junta presenta la carta que ha redactado indicando los motivos por los que se rechaza la NOA justificando esta oposición.
 • Se acuerda que se presente  al  rector a través del conducto reglamentario por registro de entrada el martes 1 de diciembre 2015.
 • Se acuerda que el escrito de Javier Manjon sobre profundización del rechazo a la NOA se guardara para otro escrito posterior.

Ordre del día:

 1. Discussió de la nova NOA.
 2. Torn obert de paraules

Acords:

 1. Després del plantejament per part del President de la Junta D. Salvador Petit, dels resultats de la reunió que tant ell com la representant del comitè d’empresa havien tingut amb el VAEP, els assistents a la Junta membres dels 5 sindicats amb representació en la Junta de PDI, van acordar per unanimitat REBUTJAR EL DOCUMENT DE LA NOA.
 • Es decideix unànimement per part de TOTS els assistents a la junta extraordinària de PDI que el president de la Junta redacte un breu document indicant els motius pels quals es rebutja la mateixa justificant aquesta oposició i es faça arribar al rector i al vicerector d’Assumptes Econòmics a través del conducte reglamentari per registre d’entrada.

Ordre del día:

 1. Aprovació de l’acta anterior
 2. Informació de la nova NOA i situació actual
 3. Torn obert de paraula

Acords:

 1. S’aprova l’acta per assentiment
 2. El president presenta l’última versió de la NOA que va enviar el vicerector d’assumptes econòmics. Després de l’exposició es presenten les següents opinions.
 • Des de tots els sindicats es mostren opinions relatives a la poca claredat de la NOA i al fet que inicie des de 32 crèdits quan la Llei aplica des de 24. Es fa referència al fet que la nova NOA va en contra dels principis de la ANECA i per tant no recolza als professors de la UPV en la seua acreditació. Es destaca la poca robustesa del polinomi emprat per a la NOA i d’ací les dificultats d’aplicació.
 • Es proposa que:
  • es revise i es millore el IAI, com a mínim que hi haja una diferenciació per àrees.
  • es revisen els sistemes d’altres universitats,
  • se simplifique la NOA
  • se suggerisca al vicerector de Recerca que permeta al president de la Junta formar part del comitè de revisió del IAI

Ordre del día:

 1. Elecció de la comissió permanent

Acords:

 1. La comissió permanent queda conformada amb els següents membres:
  • President: Salvador Petit, per CCOO
  • Secretària: Purificación García, per STEPV
  • Vocals:
   • Julián Cantó, per UPV-sindical
   • Javier Manjón, per UGT
   • Joaquin Loras, per CSIF

Ordre del día:

 1. Constitució de la junta de PDI
 2. Elecció de la presidència i secretaria de la mateixa.
 3. Torn obert de paraula.

Acords:

 1. Amb la presència dels 22 membres electes de la Junta de PDI es procedeix a la seua constitució.
 2. S’aprova que siga Salvador Petit Martí qui ostente la Presidència de la Junta de PDI de la UPV, y Purificación García Segovia qui ostente la Secretaria

President: José Sahuquillo García (FETE-UGT)

Secretari: Alonso Pérez Tebar (CCOO)

Membres:

 • Olaya Martínez Piera (STEPV-Iv)
 • Sergio Panella Bonet (STEPV-Iv)
 • Silvia Medina Pous (STEPV-Iv)
 • Rafael Jimenez Visier (STEPV-Iv)
 • Vicente Juliá Fernández (STEPV-Iv)
 • Fátima Romero Sanchís (STEPV-Iv)
 • Ana María Aparicio Gaitano (STEPV-Iv)
 • Joaquín Ruiz Gil (STEPV-Iv)
 • Elena Álamo León (STEPV-Iv)
 • Maria Jesús Salvador Gijón (CCOO)
 • José Segovia Rueda (CCOO)
 • Inmaculada Ibáñez Requena (CCOO)
 • Maria Ángeles Gea Martínez (CCOO)
 • Juan José Escobar Rodríguez (CCOO)
 • Emiliana Adalid Huerta (FETE-UGT)
 • Manuel García Cervera (FETE-UGT)
 • José Luis Ocheda Lacuesta (FETE-UGT)
 • Alberto Adalid Huerta (FETE-UGT)
 • Juan Cano Calero (UPV-Sindical)
 • José Villena Carretero (UPV-Sindical)
 • Jose Manuel Campos Quijada (CSIF)

Sessions

Ordre del día:

Acords:

Ordre del día:

 1. Sustitucions en la Junta de PAS funcionari
 2. Conveni de movilitat del PAS entre les Universitats Valencianes
 3. Torn d’assistència a Tribunals, Comissions de valoració i altres situacions en les que es requerisca la presència d’una persona de la Junta de PAS funcionari de la UPV
 4. Propostes per al Reglament de la Junta de PAS funcionari de la UPV
 5. Reunió de presentació amb el Rector
 6. Treball i planificació del curs 2015-2016
 7. Torn obert de paraula.

Acords:

 1. Per part del President s’informa de les substitucions ordinàries en les llistes de CCOO i FETE-UGT, en la que entra en la Junta de PAS el company Juan José Escobar Rodríguez i eix Julia Sánchez Córdoba; i entra el company Alberto Adalid Huerta i eix María Antonia del Toro Igual.
 2. El president de la Junta de PAS informa dels contactes amb la resta de presidentes de juntes de PAS de les altres universitats públiques valencianes. Per part dels membres es plantegen molts dubtes. S’acorda que el President mantindrà informada a la Junta de tot allò que esdevinga.
 3. S’acorda establir un torn rotatori d’acord amb la representativitat de cadascuna de les seccions sindicals, per a l’assistència i participació, que prèviament acorde o autoritze la mateixa Junta de PAS, en qualsevol requeriment que faça l’administració de la Universitat.
 4. Es crea una comissió de redacció d’un nou reglament de la Junta de PAS, integrada per un membre de cada organització sindical, i coordinada per José Manuel Campos (CSIF).
 5. Es crea una comissió per a elaborar un llistat comú de temes per a presentar al Rector, integrada per un membre de cada organització sindical, i coordinada per Vicent Julià (STEPV-Iv).
 6. Es crea una comissió per a elaborar una programació de temes a tractar en la Junta de PAS, integrada per un membre de cada organització sindical, i coordinada per Vicent Julià (STEPV-Iv).
 7. El torn de paraula acordem demanar al servei de recursos humans que envien la informació corresponent a la situació i nombre de Comisions de servei que hi ha en la Universitat, i la relativa a les gratificacions extraordinàries que s’abonen als funcionaris de la Univeristat.

 

Ordre del día:

 1. Constitució de la junta de PAS
 2. Elecció de la presidència i secretaria de la mateixa.
 3. Torn obert de paraula.

Acords:

 1. Amb la presència dels 23 membres electes de la Junta de PAS es procedeix a la seua constitució.
 2. S’aprova per majoria absoluta de vots que siga José Sahuquillo qui ostente la Presidència de la Junta de PAS de la UPV. En la segona ronda de votació es vam produïr els següents resultats: Jose Sahuquillo 12 vots, Olaya Martínez 9 vots, Vots en blanc 2.
 3. S’aprova per majoria absoluta de vots que siga Alonso Pérez qui ostente la Secretaria de la Junta de PAS de la UPV. En la segona ronda de votació es vam produïr els següents resultats: Alonso Pérez 13 vots, vots nuls 8, vots en blanc 2
 • Manuel Campos realitza un preg, i sol·licita s’actualitze i aprove de nou el Reglament de la Junta de PAS de la UPV

President: Joaquim Francesc Arlandis Navarro (STEPV-Iv)

Secretari: Vicente Jesús Lorente Garcés (STEPV-Iv)

Membres:

 • Salomé Moreno Navarro (STEPV-Iv)
 • Josep Angel Mas Castells (STEPV-Iv)
 • Inmaculada Oliver Faubel (STEPV-Iv)
 • Jaume Monfort Signes (STEPV-Iv)
 • Bolufer Catalá, Eduardo (STEPV-Iv)
 • Rubén Pico Vila (STEPV-Iv)
 • Elena Escolar Saval (STEPV-Iv)
 • Isabel Salas Cardona (CCOO)
 • Sara Blanc Clavero (CCOO)
 • Adolfo Lozano Barrueco (CCOO)
 • Amparo Galbis Juan (CCOO)
 • José Luís Poza Luján (CCOO)
 • Gemma Peña Martínez (CCOO)
 • Sofía Estellés Miguel (FETE-UGT)
 • Carlos Rueda Armengot (FETE-UGT)
 • Vicente Cabedo Mallol (FETE-UGT)
 • Jorge González Mollá (FETE-UGT)
 • Vanesa Paula Cuenca Gotor (FETE-UGT)
 • José Vicente Navarro Raga (CSI-CSIF)
 • José Francisco Moreno Ballester (CSI-CSIF)
 • María del Mar Desamparados Robert Flors (CSI-CSIF)

Sessions

Ordre del día:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
 2. Aprovació de l’escrit en comú (JPDI, CDE València-Gandia, CDE Alcoi) dirigit al rector en oposició a la NOA
 3. Conveni laboral
 4. Torn obert de paraula

Acords:

 1. S’aprova l’acta de 14 de juny de 2016 per assentiment.
 2. S’aprova per unanimitat l’escrit que s’enviarà a la comunitat universitària conjuntament amb la junta de PDI i el comité d’Empresa d’Alcoi.
 1. S’acorda enviar un recordatori a les seccions sindicals per a què es posen en contacte entre elles i demanen a la UPV l’inici, durant el pròxim mes de setembre, de les negociacions del conveni laboral propi de la UPV.
 2. No es plantejen qüestions

Ordre del día:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
 2. NOA
 3. Conveni laboral
 4. Autorització d’ús de la aplicació TIBI2 (enviament massiu de correus)
 5. Inspecció de treball
 6. Pas d’ajudant doctor a contractat doctor
 7. Torn obert de paraula

Acords:

 1. S’aprova l’acta de 23 de març de 2016 per assentiment.
 2. S’acorda un procediment per a traslladar les decisions que es prenen en el CDE a les meses de negociació per a que es negocien amb rectorat. El procediment es el següent: Secretari i President del del CDE enviaran els acords dels plens de CDE als distints sindicats, de manera que els sindicats puguen traslladar aquestos acords a les meses de negociació.
 • S’acorda convocar una reunió conjunta amb la permanent de la junta de PDI per a tractar el tema de la NOA i preparar un document conjunt on es manifeste el nostre rebuig.
 • S’acorda dur este cas a la mesa de negociació el cas que es produeix en el pas de contractat a funcionari, on el reconeixement del sexenni tarda un any , en el qual s’està a 32 crèdits
 1. S’acorda instar a la universitat a negociar el conveni col·lectiu ja.
 2. S’acorda signar el consentiment requerit per la universitat per a obtindre l’autorització d’us de TIBI2
 3. S’acorda instar a que cada sindicat consulte amb el seu personal jurídic si tenim dret o no a obtindre la informació relativa al requeriment del inspector de treball en el qual va obligar a la universitat a reconvertir beques en contractes laborals, i com actuar a partir d’ara.

Ordre del día:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Elecció de Secretari i Vice-secretari del Comitè d’empresa.
 3. Informació de la situació de la nova NOA.
 4. Conveni laboral.
 5. Torn obert de paraula.

Acords:

 1. Donada l’absència del president, es decideix ajornar per assentiment la lectura i aprovació de les actes de sessions anteriors del comitè d’empresa.
 2. Per raons laborals externes a la universitat, sent professor associat, el secretari presenta la seua renúncia al càrrec; pel que s’ha de triar un altre secretari, i també un vicesecretari que en el seu moment va quedar desert. Es debat sobre la conveniència que siguen tots dos llocs coberts per persones del mateix sindicat o no, així com la conveniència que anaren d’un altre sindicat diferent al del president i vice-presidenta. No havent-hi candidats d’altres sindicats diferents al STEPV es presenten i són votats per unanimitat Vicente Jesús Lorente.
 3. S’acorda sol·licitar els índexs anuals a fi d’estudiar l’efecte de l’aplicació de la NOA en l’evolució; de forma col·lectiva, no indivídualitzada. Si no es fa públic, s’acorda instar als treballadors al fet que comparen les seues dades i informen al comitè d’empresa de les diferències que observen.
 4. Se acuerda solicitar a la UPV la convocatoria de la Mesa del Convenio Laboral.
 5. Davant la falta d’informació propiciant per la UPV a la sol·licitud d’informació d’aquest Comitè d’empresa de quantes beques de col·laboració van ser transformades, després de la inspecció de treball, en contractes i quins tipus de contractes, es prega als membres d’aquest Comitè d’empresa membres al seu torn del Consell de Govern que sol·liciten l’acta d’aquest acord.
 • Davant la situació de falta de possibilitat d’informació i comunicació amb els treballadors de la UPV d’aquest Comitè d’empresa per la no cessió per part de la UPV de claus d’accés a l’eina informàtica TIBI 2, es prega als membres d’aquest Comitè d’empresa membres al seu torn del Consell de Govern que sol·liciten en aquest Consell les actuacions necessàries per part de les UPV perquè proporcionen al Comitè d’empresa i poder usar aquesta eina.
 • Es prega al secretari que les convocatòries s’envie, a més dels membres del Comitè d’empresa, a les seccions sindicals.

Ordre del día:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de constitució del Comitè d’empresa.
 2. Promocions internes i taxa de reposició. Acords a prendre.
 3. Contractats doctor interins. Acords a prendre.
 4. Inspecció de treball beques UPV. Acords a prendre.
 5. Conveni laboral. Acords a prendre.
 6. Reduccions de dedicació docent als representants dels treballadors. Acords a prendre.
 7. Esborrany de noves normes d’ordenació docent. Acords a prendre.
 8. Informe de Presidència.
 9. Torn obert de paraules

Acords:

 1. Després de la lectura dels acords pel secretari, s’aprova l’acta de la sessió plenària del Comitè d’empresa València-Gandia de la UPV celebrada 26 de març de 2015 per assentiment.
 2. S’informa de Reial decret Llei 20/2015 possibilita la promoció interna automàtica de Titulars d’Universitat a Catedràtics d’Universitat, i de la promoció en el cos de funcionaris acreditats a Titulars d’Universitat o Escala d’investigadors científics d’organismes Públics de Recerca, sense que explique per a la taxa de reposició; havent-hi tantes places de promoció interna com a places publiques oferides.
 • S’acorda portar a la taula de negociació la reposició de les places que queden vacants després de la promoció interna.
 • Es té coneixement de la constitució de plataformes d’acreditats per a promoció interna.
 • S’acorda contactar amb representants d’aquestes plataformes per a conèixer la seua situació i reivindicacions.
 1. Són places que provenen d’Ajudant Doctor, a extingir. No entrar en la llista de Contractats Doctor perquè no són indefinits. Com a Ajudants Doctor tenien una càrrega docent de 22 crèdits mentre que com Contractat Doctor de 32. En ser interins no acumulen activitat investigadora (sexennis). Existeix el dubte de com una plaça laborar és interina. S’acorda sol·licitar a la UPV en nombre d’afectats i una proposta de resolució, i portar-ho a la taula negociadora.
 2. La Inspecció de Treball va amonestar a la UPV per contractes de becaris que eren contractes laborals encoberts. La UPV ha transformat aquestes beques en contractes de pràctiques. L’11 de maig el president del Comitè d’empresa sol·licite a la Cap de Recursos Humans de la UPV la relació de beques transformades en contractes, i si s’havien transformat només les beques detectades per la Inspecció de Treball o totes les beques existent en les mateixes condicions que les detectades per la Inspecció de Treball, encara que no hagueren sigut detectades per aquesta.
 • Després de 3 mesos sense resposta, s’acorda elevar un recurs al Rector.
 1. Després dels canvis en la Conselleria, sembla que va a haver-hi un impuls als convenis col·lectius, en forma d’un marc general de les 5 universitats publiques valencianes mes convenis específics. Des de la Direcció general d’Universitats es té la intenció d’iniciar una ronda de contactes són els sindicats.
 • S’acorda que cada secció sindical valore la conveniència de reprendre la negociació del conveni col·lectiu de la UPV o esperar a veure com es desenvolupa des de la Conselleria aquesta proposta de convenis.
 1. La Normatives d’Ordenació Acadèmica NOA estableix un mínim de crèdits de docència. D’altra banda l’alliberament sindical va en graons. Aquests graons fan que els professors a temps parcial no puguen alliberar-se en tots ells doncs incomplirien el mínim de docència.
 • S’acorda revisar aquesta situació en la proposta de nova NOA.
 1. S’acorda revisar com afecta la nova NOA proposta a les places laborals.
 2. No s’ha rebut les claus per a l’ús Aplicació informàtica TIBI 2. S’ha sol·licitat a RRHH l’enviament de les dades no subjectes a la LOPD dels contractes en format electrònic.
 3. Es demana que es reduïsca el temps entre primera i segona convocatòria de 30 a 15 minuts.
 • Es demana elaborar un calendari de reunions ordinàries, que segons l’articule 16 de Reglament d’Organització i Funcionament del Comitè d’empresa, el Ple es reunirà de forma ordinària cada dos mesos.

Ordre del día:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de constitució del Comitè d’empresa.
 2. Elecció de la vicepresidència
 3. Elecció de la subsecretaria
 4. Autorització d’ús aplicació informàtica TIBI
 5. Conveni col·lectiu
 6. Torn obert de paraula

Acords:

 1. S’aprova l’acta de la constitució del Comitè d’empresa València-Gandia de la UPV celebrada 5 de febrer de 2015 per assentiment.
 • Es proposa per la secretaria incloure un punt en l’ordre del dia: “Lectura i aprovació l’acta de l’últim ple del Comitè d’empresa”, que va quedar sense aprovar per l’anterior Comitè d’empresa i que si bé la composició d’aquell Comitè no era l’actual després de les eleccions sindicals de desembre, onze dels divuit assistents a aquell ple de data 17 de juliol de 2014 estan presents en aquest ple. S’aprova per unanimitat incloure el punt.
 1. Tras la lectura de los acuerdos por el secretario, se aprueba el acta de la sesión plenaria del Comité de Empresa Valencia-Gandía de la UPV celebrada 17 de julio de 2015 por asentimiento.
 2. Es presenta candidates a la vicepresidència M Salomé Moreno Navarro i Sofia Estellés Miguel. Es realitza votació secreta dels 22 membres del comitè d’empresa presents o amb vot delegat, obtenint Salomé Moreno 12 vots i, Sofia Estellés 10 vots. Es tria vicepresidenta a M Salomé Moreno Navarro.
 3. No havent-hi candidats a la subsecretaria, queda vacant el lloc.
 4. S’informa del document enviat des de Secretaria General de la UPV per a autoritzar al Comitè d’empresa l’ús de l’eina TIBI 2 per a l’enviament de correus electrònics massius al personal de la UPV, en què s’ha modificat l’assumpció de responsabilitat, i ja no és personal sinó que la responsabilitat de la utilització de l’eina correspon a l’entitat, en aquest cas al Comitè d’empresa, a la qual es concedeix l’autorització d’ús. En aquestes circumstàncies, i atès que solament s’emetran correu-vos que el seu contingut haja sigut aprovat prèviament pel Comitè d’empresa, es decideix per unanimitat sol·licitar l’ús de TIBI 2, sent el representant el president del Comitè d’empresa i usuaris autoritzats el president i el secretari del Comitè d’empresa.
 5. La negociació ser està retardant a causa de les eleccions sindicals i s’està a l’espera de ser convocada la taula per a iniciar-la.
 • Es demana que s’envie als membres del Comitè d’empresa la proposta de projecte d’acord que va ser presentada pels sindicats en l’administració de la UPV.

Ordre del día:

 1. Constitució del Comité d’empresa de València i Gandia
 2. El·lecció de la presindència i la secretaria del Comité
 3. Torn obert de paraula

Acords:

 1. Es crea una mesa d’edat constitu’ida per dos deis membres electes, corresponent la presidencia al membre de majar edat i la secretaria al de menor edat.

Presidencia: M. Salomé Moreno Navarro

Secretaria: Jaume Monfort i Signes

Per la Mesa d’edat es procedeix a la distribució de la fulla de signatures de l’acta entre tots els membres electes que es traben presents.

Es presenten els següents documents de delegació de vot:

 • Rubén Picó Vila a favor de Joaquim F. Arlandis Navarro.
 • Carlos Rueda Armengot a favor de Sofía Estellés Miguel.
 • María del Mar Robert Flors a favor de José F. Moreno Ballester.
 • Adolfo Lozano Barrueco a favor de Gemma Peña Martínez.

Per part de STEPV s’exposa que el membre electe del comite Tao Antonio Gómez Gil ja no és treballador de la UPV, per tant ocupara el seu lloc Elena Escolar Saval, seguint l’ordre de la llista de STEPV.

Així mateix es comprova, previa consulta a RRHH de la UPV, que el membre electe d’UGT Julien P. Mahuet ja no es traba adscrit al campus de Vera, per tant sera substitu’it per Vanesa Paula Cuenca Gotor, seguint l’ordre de la llista d’UGT.

Reunits els membres electes en les últimes eleccions sindicals per a personal laboral de la província de Valencia (docent i investigador i d’administració i serveis) en l’ambit de la Universitat Politecnica de Valencia, acorden constituir el nou Comite d’empresa de Valencia (PAS i PDI) de la UPV.

A aquest efecte signen aquesta Acta de Constitució i un extracte de la mateixa per a remetre a la Gerencia de la Universitat Politecnica de Valencia als efectes legals oportuns.

 1. Per part deis membres electes de STEPV es propasa el següent:
 • Que la Presidencia recaiga sobre un membre STEPV, per ser la llista més votada en les eleccions.
 • Que la Secretaria recaiga sobre un membre de CCOO, per ser la segona llista més votada.

Per part deis sindicats CCOO i UGT es propasa que la votació es realitze de forma separada, pera la presidencia i la secretaria, i no conjunta com propasa STEPV.

Realitzada la votació a ma alçada deis presents, s’ obté:

 • Vots a favor de la proposta de STEPV: 8 (huit)
 • Vots a favor de la proposta de CCOO i UGT: 11 (once)
 • Abstencions: 3 (tres)

Per tant es realitza una votació per a designar el membre que ocupara la Presidencia del Comite d’empresa i una altra per a la Secretaria.

Presidencia del Comite d’empresa

Per part deis membres electes de STEPV es propasa que la Presidencia recaiga sobre Joaquim F. Arlandis Navarro de STEPV.

Per part deis membres electes de CCOO es propasa que la Presidencia recaiga sobre Sara Blanc Clavero del CCOO.

Els membres electes deis sindicats UGT i CSI-F no propasen candidats a la presidencia.

Realitzada votació secreta s’obté:

 • Vots a favor de Joaquim F. Arlandis Navarro: 10 (deu)
 • Vots a favor de Sara Blanc Clavero: 11 (once)
 • Vots en blanc: 1 (un)

Al no obtindré cap candidatura la meitat més un deis vots, es du a terme una segona votació.

En aquesta segona votació, per part deis membres electes de STEPV es propasa que la Presidencia recaiga sobre Joaquim F. Arlandis Navarro. Per part de CCOO, Sara Blanc Clavero retira la seua candidatura.

Realitzada la votació a ma alc;ada deis presents, s’ obté:

 • Vots a favor de la proposta de STEPV: 12 (dotze)
 • Vots en contra de la proposta de STEPV: O (zero)
 • Abstencions: 10 (deu)

Secretaria del Comité

Per a la secretaria, els membres electes de CSI-F propasen a José Francisco Moreno Ballester i ofereixen retirar-la si algun membre de CCOO i/o UGT valen optar a la mateixa, opció aqesta que no és acceptada per cap deis esmentats sindicats. Per tant, per part deis membres electes de CSI-F es propasa que la Secretaria recaiga sobre José Francisco Moreno Ballester del CSIF.

No hi ha cap altra candidatura.

Realitzada la votació a ma alc;ada deis presents, la proposta de CSI-F obté:

 • Vots a favor de la proposta: 23 (vint-i-tres)
 • Vots en contra de la proposta: 0 (zero)
 • Abstencions: 0 (zero)

Una vegada revisades les votacions realitzades:

La Presidencia recau en Joaquim F. Arlandis Navarro representant de STEPV

La Secretaria recau en José Francisco Moreno Ballester representant de CSI-F

En construcció