Com va la cosa?

Primer aconseguirem introduir els temes que realment importen al personal de la UPV en la campanya electoral, després, que el rector es comprometera amb molts d’aquests temes.

Ara, arriba la part més important de la nostra campanya, fer el seguiment i aconseguir que passem de les paraules als fets

En aquest web trobaràs els compromisos adquirits pel rector Capilla i la concreció en fets.

El web anirà actualitzant-se al llarg de la legislatura.

Fes clic aquí per anar al web principal de la campanya JA TOCA!

GENERALPDIPIPAS

GENERAL

Dotar de recursos humans i econòmics a la unitat d’Igualtat i reforçar les polítiques d’igualtat

Què va dir

Com va la cosa

Augmentar la docència en valencià i foment del valencià com a llengua científica

Què va dir

Com va la cosa

Política dels Campus d’Alcoi i Gandia

Què va dir

Com va la cosa

Dotar de manera suficient el servei de prevenció i salut laboral, tant en personal com en recursos. Cobrir preferentment els seus llocs de treball

Què va dir

Com va la cosa

Retransmetre en obert de les sessions de Consell de Govern i Claustre

Què va dir

Com va la cosa

Enregistrar les exposicions i les entrevistes de tots els processos de selecció de PDI, PAS i PI

Què va dir

Com va la cosa

Reduir els càrrecs unipersonals redundants i innecessaris, i racionalitzar els criteris per a la seua designació

Què va dir

Com va la cosa

Canvis en la Gerència

Què va dir

Com va la cosa

Burocràcia zero

Què va dir

Com va la cosa

Crear criteris de qualitat docents que no depenguen exclusivament de la satisfacció de l’estudiantat

Què va dir

Com va la cosa

Derogar l’actual NOA

Què va dir

Com va la cosa

Reformar la normativa de renovació del professorat associat.

Què va dir

Com va la cosa

Revisar el procediment Mistral

Què va dir

Com va la cosa

Reconeixement de quinquennis i sexennis
(encara que siga de forma administrativa per a tot el personal que obtinga els mèrits suficients)

Què va dir

Com va la cosa

Revisar el salari del professorat Associat i pagament de triennis

Què va dir

Com va la cosa

Abordar el problema dels departaments amb baixa saturació.

Què va dir

Com va la cosa

Convocatòries de períodes sabàtics accessibles a tot el personal docent

Què va dir

Com va la cosa

Reduir la docència a partir dels 60 anys

Què va dir

Com va la cosa

Retribucions addicionals garantides

Què va dir

Com va la cosa

Promoció per al professorat associat acreditat

Què va dir

Com va la cosa

Permetre al personal investigador integrar-se en els grups de treball de projectes

Què va dir

Com va la cosa

Crear i oferir llocs estructurals en instituts i centres d’investigació, que actualment es proveeixen concatenant contractes laborals

Què va dir

Com va la cosa

Crear llocs de treball de personal d’investigació indefinit

Què va dir

Com va la cosa

Millores Salarials

Què va dir

Com va la cosa

Garantir el gaudi dels seus drets en matèria de Conciliació

Què va dir

Com va la cosa

Definir de manera clara les funcions, les tasques i les responsabilitats dels llocs de treball

Què va dir

Com va la cosa

Estudiar les necessitats/dimensió adequada de la plantilla

Què va dir

Com va la cosa

Instaurar el teletreball i el treball per objectius i resultats

Què va dir

Com va la cosa

Promocions internes en les seues tres modalitats horitzontal, vertical i mixta

Què va dir

Com va la cosa

Normativa de borses de treball amb procediments que garantisquen la transparència en la seua aplicació

Què va dir

Com va la cosa

Procediment per a cobrir les vacants i les substitucions en els llocs de treball del personal d’administració i serveis

Què va dir

Com va la cosa

Crear i catalogar places del grup B

Què va dir

Com va la cosa

Equiparar els complements i la catalogació de les places dins d’una mateixa categoria professional

Què va dir

Com va la cosa

Definir els llocs de treball amb el requisit de coneixement d’anglés

Què va dir

Com va la cosa

Complir els compromisos de classificació adquirits amb el personal informàtic

Què va dir

Com va la cosa

Mantenir el percentatge de treball no presencial del PAS fins a la signatura d’un nou Pla Concilia

Què va dir

Com va la cosa