Objecte: Aprovar la modificació del punt 4.15 de reduccions de jornada del Pla Concilia de PAS i PDI de les empleades víctimes de violència de gènere

Sessions en els que es va tractar: 17 de novembre de 2016

La nostra visió de la negociació: S’ha adaptat l’acord de la Mesa General de Negociació del Personal Funcionarial, Estatutari i Laboral de la Generalitat Valenciana de data 9 de juny de 2016. Evidentment hem estat d’acord tots els sindicats.

L’acord: Adaptar la redacció dels plans concilia de PAS i PDI a l’acord de la Mesa de la Generalitat

El vot de STEPV-Iv: A favor.

Objecte: Aprovar la modificació del punt 4.7 d’ampliació del permís de paternitat de 20 dies naturals a sis setmanes.

Sessions en els que es va tractar: 17 de novembre de 2016

La nostra visió de la negociació: S’ha adaptat l’acord de la Mesa General de Negociació del Personal Funcionarial, Estatutari i Laboral de la Generalitat Valenciana de data 9 de juny de 2016. Evidentment hem estat d’acord tots els sindicats.

L’acord: Adaptar la redacció dels plans concilia de PAS i PDI a l’acord de la Mesa de la Generalitat

El vot de STEPV-Iv: A favor

Notícies relacionades: La mesa general acorda una ampliació de les prestacions per Incapacitat Temporal i del permís de paternitat

Objecte: Incrementar els supòsits pels quals es cobre el 100% del sou en processos de baixa laboral.

Sessions en els que es va tractar: 18 de juliol 2016 i 17 de novembre de 2016

La nostra visió de la negociació: Es va formar una comissió tècnica depenent de la mesa general, conformada per dues persones de cada sindicat, i dues  i un assessor per part de l’administració. Aquesta comissió es va reunir dues vegades abans de tractar-ho en mesa de negociació.

L’administració en la primera reunió recapta informació de les reivindicacions per parts dels sindicats. STEPV-Iv informa que volem que s’incloga tots els supòsits del decret 1148/2011 de 29 de juliol de malalties greus. També reclamem que es faça amb caràcter retroactiu des de la entrada en vigor del decret de juliol de 2012, com havíem fet moltes universitats i fins i tot la generalitat valenciana.

CCOO, UGT i UPV-Sindical reclamen que es pague el 100 % en tots els supòsits. STEPV-Iv es declara d’acord sempre que la legislació ens ho permeta.

A la segona reunió l’administració ens porta una proposta en la qual inclou les nostres reivindicacions i algun supòsit més que semblava no estava cobert pel decret 1148. També ens informa que es pot fer amb retroactivitat des d’octubre de 2012. L’administració després de veure que estem d’acord en el document però que hi ha algun punt més que voldríem incorporar ens diu que tot açò ho negociaríem en mesa general.

Nosaltres de totes formes proposarem incloure supòsits de baixes provocades per motius laborals, com assetjament, estres, etc.

Convocada la mesa para el 18 de juliol l’administració presenta la mateixa proposta que a la segona reunió i no vol modificar ni incloure cap supòsit més. STEPV-Iv presenta una sentència del Tribunal Suprem guanyat per l’ajuntament d’Alaquas, en base el qual demanem tres supòsits més: Traumatismes que incapaciten per a desenvolupar amb normalitat les tasques, patologies transmissibles per risc epidemiològics i incapacitat en processos de l’aparell genito-urinari, diàlisi, i còlic nefrític amb atenció urgent. L’administració diu que ha de mirar la documentació i que demanarà un informe jurídic per veure si es pot aprovar el 100%.

A la mesa del 17 de novembre l’administració accepta la inclusió de dos de les nostres peticions, dient que les patologies transmissibles ja estaven incloses i que les baixes per motius laborals, com assetjament, estres, etc. han d’anar a la mútua i cal estudiar el procediment per tal de veure si el tractament és l’adequat per pagar el 100%. L’administració no porta l’informe jurídic. STEPV-Iv demana a la resta de sindicats aprovar aquest document i que l’administració es comprometa a tornar a dur-ho a la mesa amb l’informe jurídic i cas que siga possible aprovar el 100% de tots els supòsits.

Abans que s’aprovara aquesta modificació sols existien 4 supòsits pels quals es podria cobrar el 100%, després de l’aprovació podem dir que hem contribuït en bona mesura a pal·liar els efectes tan negatius del decret de juliol de 2012.

L’acord

El vot de STEPV-Iv: A favor, en tal de no retardar molt més temps la posada en vigor i en tal de beneficiar els treballadors que estan, han estat i estaran de baixa.

Notícies relacionades: S’amplien els supòsits que no et penalitzen per estar malalt; La mesa general acorda una ampliació de les prestacions per Incapacitat Temporal i del permís de paternitat

Objecte: Informar, per part de l’administració, quin és l’estat de les ajudes d’acció social, què inclouen el premi de jubilació.

Sessions en els que es va tractar: 18 de juliol de 2016

La nostra visió de la negociació:  L’administració va exposar què l’acció social està suspesa al País Valencià, per la llei de pressupostos de les Corts, i per la qual cosa no és possible la negociació d’aquests acords. També informar que la primera sentència respecte al premi de jubilació ha estat desfavorable per al demandant, per aquesta suspensió.

Des de UPV-Sindical es va exposar un altre punt de vista, segons el qual el premi de jubilació no és acció social, i que la suspensió deuria haver paralitzat el còmput de temps de servici als efectes de càlcul, però no anul·lar-se el pagament dels serveis consolidat abans de l’entrada en vigor de la suspensió. Amb la qual cosa va estar d’acord STEPV-Iv.

UGT va plantejar la cerca d’altres fórmules, com pot ser l’ajuda a la formació sufragant les matrícules d’estudi de treballadors i treballadores i els seus fills i filles. Sobre aquesta proposta STEPV-Iv es va manifestar d’acord, però amb l’exclusió de fills i filles, es a dir, entenent que la ajuda  de formació ha de ser únicament per a treballadores i treballadors de la UPV.

Finalment, l’administració va considerar què amb les sentències produïdes en els diferents àmbits, la Universitat no pot plantejar-se aprovar cap acord relatiu a l’acció social.

No hi hagué acord

Destaquem: La nul·la disposició de l’administració a explorar cap altra fórmula per a recuperar els drets que la seua plantilla ha perdut.

Tab content cvbcv

Objecte: Determinar quins llocs de treball del personal d’administració i serveis requereixen un coneixement d’anglés.

Sessions en els que es va tractar: 19 de juliol de 2016 i 27 de juliol de 2016

La nostra visió de la negociació: El tema va aplegar a la mesa de negociació a rel d’una proposta de modificació de la RLT (hivern 2015) de STEPV-Iv que incloïa la inclusió del requisit d’anglès en alguns llocs de treball.

El gerent va ajornar aquesta proposta, fins a tindre un estudi, per part de l’administració, de les necessitats de la Universitat, comprometent-se a portar-lo a la mesa de negociació en el primer trimestre de 2016.

En juliol de 2016, i després de les reclamacions de STEPV-Iv de que es tractara l’assumpte, la administració va presentar aquesta proposta, que considerem poc concreta.

El tema es torna a ajornar sine die. STEPV-Iv, després d’estudiar la proposta de l’administració va presentar una nova proposta.

Objecte: Establiment d’un procediment d’àmbit general per a que el personal del cos de models en viu que aplegue a una certa edat o temps d’exposició accedisca al canvi de lloc de treball per motius de salut.

Sessions en els que es va tractar: 19 de juliol de 2016 i 27 de juliol de 2016

La nostra visió de la negociació: Prèviament a la sessió STEPV-Iv i CCOO presentaren les seues propostes.

En la sessió del 19 de juliol l’administració va presentar la seua proposta, què arreplegava les principals reivindicacions de les propostes de STEPV-Iv i CCOO. Tot i això, STEPV-Iv va manifestar que calia fer un estudi sobre les condicions de treball del personal del cos per a la determinació dels requisits, donat que els establerts en l’acord, 50 anys de edat i 20 anys de desenvolupament de la tasca, eren arbitraris al no provindre de cap informe de professionals de la salut i la prevenció de riscos laborals.

Encara que l’administració no tenia clar si el servei de prevenció podria elaborar aquest informe, aplegàrem a l’acord que es realitzaria, bé des del servei de la universitat, bé des de un organisme o empresa independent. D’aquest informe es fixaran els requisits, sempre que siguen més favorables als de la proposta inicial,.

També es va esmenar la proposta en lo relatiu a la formació del personal, donat que aquella no feia cap menció a la mateixa.

En la sessió del 27 de juliol la administració va presentar una nova proposta que arreplegava les esmenes introduïdes en la sessió anterior, a excepció del nou informe que haurà de fixar els requisits, però després d’un breu debat el President va estar d’acord en que havia estat una errada, i que l’acord definitiu ha d’incloure aquest informe, i per tant aconseguirem un acord de totes les parts.

L’acord

Destaquem:

 • La bona disposició de l’administració a donar una solució a aquest problema de salut.

El vot de STEPV-Iv: a favor.

Objecte: Incorporar al Pla Concilia un nou dret reconegut en el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

Sessions en els que es va tractar: 22 de febrer de 2016

La nostra visió de la negociació: En tractar-se d’un dret reconegut per una norma estatal, la negociació va ser molt curta, i l’acord va obtindre la unanimitat de la mesa negociadora.

L’acord: S’acorda, per unanimitat, incorporar aquest permís per al personal d’administració i serveis i d’investigació d’aquesta Universitat, havent d’adaptar-se el Pla Concilia en aquest sentit i elevar-lo al Consell de Govern de la Universitat per a la seua aprovació, com adaptació del Pla Concilia.

Tanmateix s’acorda que la data d’efecte per a la incorporació d’aquest permís serà el dia de la seua aprovació en la Mesa de Negociació del PAS, es a dir, el dia 22 de febrer de 2016 i s’aplicarà en els mateixos termes que els establits en la normativa vigent d’aplicació

El vot de STEPV-Iv: a favor.

Objecte: Aprovació del pla de formació 2016 per al personal d’administració i serveis de la UPV

Sessions en els que es va tractar: 13 de gener de 2016; 16 de gener de 2016 i 9 de març de 2016

La nostra visió de la negociació:

Un any més, l’aprovació del pla de formació va ser un mer tràmit, donat que l’administració continua negant l’accés dels sindicats al procés d’elaboració del mateix, la qual cosa és una de les reivindicacions històriques de STEPV-Iv.

Per tant, el debat simplement va discórrer en per què tantes places aquí i no allí.

L’acord

Destaquem: Que encara que durant l’any la llei de procediment administratiu anava a canviar, no es va oferir formació per a tot el personal que la utilitza, com va demanar STEPV-Iv

El vot de STEPV-Iv:  A favor, ja que no teníem una proposta alternativa.

Objecte: Establir el calendari laboral específic per al personal que te horari de festius i cap de setmana en la biblioteca general.

Aquest companys i companyes havien vist empitjorada la seua situació als últims cursos, en els quals han passat a fer un horari de dissabte a dimecres a tindre que cobrir tots els festius, incloent els que cauen en el seu cap de setmana (dijous i divendres).

Sessions en els que es va tractar: 17 de desembre de 2015 i 22 de febrer de 2016

La nostra visió de la negociació: Encara que aquest tema va ser inclòs en quatre sessions prèvies no es va tractar l’assumpte. En la comissió tècnica que es va convocar per al 14 de desembre i que havia de tractar els calendaris laborals generals i el específic per al personal que té horari de festius i cap de setmana en la biblioteca general, va quedar pendent de que l’administració aportara la seua proposta.

Encara que des de STEPV-Iv manifestàrem que el veiem convenient que els dos calendaris (general i específic de festius) s’aprovaren en la mateixa sessió en considerar que tots els treballadors i treballadores de la UPV haurien de tindre calendari laboral al mateix temps, la proposta va ser rebutjada per part de l’administració i la resta de sindicats. I en la sessió del 17 de desembre només s’aprova el calendari general quedant ajornat de nou, el específic de cap de setmana.

Així doncs, una volta desapareguda la presa per aprovar el calendari general, el calendari específic per al personal de festius i cap de setmana en la biblioteca va quedar oblidat per un temps i després de fer recordatoris a l’administració finalment va ser convocat per al 22 de febrer de 2016.

En aquesta sessió s’aportaren les propostes de l’administració, CCOO i STEPV-Iv. La major diferència entre les propostes sindicals i la de l’administració va ser que aquesta última defensava què l’horari de festius i cap de setmana incloïa tots els festius, amb independència de en quin dia de la setmana cau, deduint-lo del nom de l’horari. STEPV-Iv, no obstant açò, defensava que l’horari és de dissabte a dimecres, aportant com a prova els horaris validats per la direcció de la biblioteca de les treballadores i treballadors afectats, i insistirem en que l’horari de festius i cap de setmana mai havia estat negociat, tal i com disposa el pla concilia, i que a falta d’aquesta negociació no és pot determinar què significa aquest horari, i per tant cal mantindre l’horari que fins ara estaven fent, es a dir, el validat.

L’administració, en aquest moment, va reconsiderar la seua posició i va acceptar excloure del calendari els festius que cauen en dijous o divendres. A més a més va proposar que aquests horaris s’inclogueren en la pròxima negociació dels horaris X i 9.

Una vegada salvada aquesta diferència va ser prou senzill aplegar a un acord.

L’acord

Destaquem:

 • L’aprovació per separat d’aquest calendari va suposar que els treballadors i treballadores estigueren mes i mig sense calendari laboral. Segurament hauríem d’haver insistit més en l’aprovació simultània dels dos calendaris.
 • El plantejament de STEPV-Iv va desmuntar la posició de l’administració que volia incloure tots els festius a aquest col·lectiu.

El vot de STEPV-Iv: Va votar a favor

Objecte: Establir el calendari laboral general del personal d’administració i serveis.

Sessions en els que es va tractar: 2 de desembre de 2015; 9 de desembre de 2015 i 17 de desembre de 2015

La nostra visió de la negociació: Aquest tema, com tots els anys, va aplegar a la mesa de negociació una vegada aprovats els dies festius per les diferents administracions competents (Estat, Generalitat, i Ajuntaments de València, Gandia i Alcoi), i abans del començament de l’any.

Es vàrem presentar dues propostes de calendari, la de CCOO i la de STEPV-Iv, les quals eren pràcticament iguals, amb les úniques discrepàncies sobre un dia de festa al Campus d’Alcoi, i els dies que comprenen els períodes de pasqua i nadal.

Després de no entrar en l’assumpte en les dues primeres sessions, es va convocar una comissió tècnica el 14 de desembre per a treballar les propostes abans de la següent sessió.

En aquesta comissió tècnica es va aplegar a un document consens, i aquest va ser aprovat per unanimitat en la sessió del 17 de desembre.

L’acord

El vot de STEPV-Iv: a favor, ja que el document d’acord era bàsicament la proposta que havíem presentat, i les poques modificacions que va afegir l’administració, al nostre judici, no eren susceptibles d’una interpretació que variara el contingut essencial, com en altres ocasions.

Objecte: Establir un sistema de carrera professional per al personal d’administració i serveis de la UPV

Sessions en els que es va tractar: 9 de novembre de 2015; 20 de novembre de 2015 i 25 de novembre de 2015.

La nostra visió de la negociació: En la sessió del 9 de novembre l’administració, CCOO i UGT varen presentar les seues propostes. No es va entrar molt més enllà en el tema i es vàrem emplaçar a la següent sessió per a que es presentaren més propostes i per a entrar en l’assumpte.

Abans de la sessió del 20 de novembre tant STEPV-Iv com UPV-Sindical enviaren les seues propostes.

Al inici de la sessió del 20 de novembre, el president de la Mesa va “aclarir” que l’objecte de negociació no era una carrera professional pròpia de la UPV, sinó l’aplicació del model de carrera professional de la Generalitat, i que addicionalment l’administració estava disposada a signar una addenda que incloguera altres temes com la inclusió dels interins, antiguitat reconeguda per al accés, promocions internes… De tal forma què, si la Conselleria autoritzava l’aplicació del primer acord, es demanaria autorització per a l’addenda.

Tant STEPV-Iv com a la resta de sindicats manifestàrem que no ens agradava la carrera professional de la generalitat, però mentres nosaltres i CSIF manteníem la necessitat d’una carrera professional pròpia, CCOO, UGT i UPV-Sindical es mostraren disposats a signar l’acord i l’addenda. La sessió conclogué emplaçant-nos a una darrera sessió el dia 25 de novembre.

En la següent sessió i una vegada rebuda la proposta d’addenda, STEPV-Iv va plantejar la inclusió del personal d’investigació de capítol VI junt amb els interins, i va exposar que donat que aquest personal laboral no està finançat per la Generalitat la Universitat no deuria tindre cap problema per a que l’autoritzaren aquest pagament.

L’administració va mantindre que aquest personal, per tindre un règim jurídic diferent era inviable plantejar l’aplicació de la carrera professional. STEPV-Iv va considerar aquest argument insuficient i poc fonamentat, i per tant es va expressar contrari al mateix.

Tant CCOO com UGT, tot i que es manifestaren d’acord en la inclusió d’aquest col·lectiu, manifestaren la intenció de signar el acord i “continuar reivindicant” la inclusió del personal interí i laboral d’investigació.

UPV-Sindical es va posicionar favorable a signar l’acord en considerar que la inclusió del personal laboral ha de ser negociada en el conveni col·lectiu. CSIF va mantindre la seua posició de negociar una carrera professional pròpia.

La negociació va concloure amb la signatura de l’acord per part de l’administració i els sindicats CCOO, UGT i UPV-Sindical.

L’acord

Destaquem:

 • La trampa plantejada per l’administració: o la carrera professional de la Generalitat o ninguna.
 • Que encara què les posicions inicials de tots els sindicats eren semblants respecte a la inclusió de tot el personal, no tots les mantingueren fins al final.

El vot de STEPV-Iv: en contra, per considerar que la carrera professional es un complement destinat a retribuir l’experiència i formació per a desenvolupar les tasques d’un lloc de treball, i per tant és independent de la naturalesa o duració de la relació amb la Universitat i per tant deu de ser un dret per a tot el personal d’administració i serveis de la Universitat; que no es deu penalitzar al personal que promociona; y que, amb independència del moment en que s’accedeix a la carrera professional, les condiciones han de ser les mateixes.

Notícies relacionades: El personal interí i el laboral temporal no cobrarà la carrera professional

Objecte: Aprovar modificacions en la relació de llocs de treball del PAS

Sessions en els que es va tractar: 25 de novembre de 2015; 2 de desembre de 2015; 3 de desembre de 2015 i 9 de desembre de 2015

La nostra visió de la negociació: En la primera sessió s’ajornà la negociació per sol·licitud de STEPV-Iv perquè no havíem rebut la documentació de totes les propostes de modificacions que plantejava l’administració.

STEPV-Iv va presentar una proposta de modificació de llocs de treball que incloïa unes places amb requisit d’angles, la desaparició de cossos de tècnics mitjans d’ocupació, formació permanent i promoció lingüística als campus d’Alcoi i Gandia; i una petició de què es retiraren varies places de la proposta de l’administració.

També UGT i CSIF presentaren propostes, i CCOO observacions a la proposta de l’administració.

En la sessió del dia 2 de desembre, l’administració va acceptar moltes de les propostes que per part de les seccions sindicals s’havien realitzat. Per part de STEPV-Iv es va mostrar en desacord als canvis que proposava l’administració per al CTT, en considerar que no s’estava respectant les recomanacions de l’avaluació de riscos, però l’administració va mantindre que era un canvi organitzatiu, que està dintre de les seues potestats.

STEPV-Iv també qüestiona la falta de motivació, l’arbitrarietat, e inclús la legalitat d’altes dels canvis proposats, el quals apareixen detallats al vot particular que trobareu després.

Aquestes qüestions s’allargaren a la sessió del 3 de desembre. Finalment el 9 de desembre es va sotmetre a votació la proposta.

L’acord

Destaquem:

 • Que les modificacions de la RLT segueix sent aprofitades per l’administració per a millorar les condicions d’alguns elegits sense motivació o justificació, i “compensa” acceptant algunes propostes de les seccions sindicals, treballades i motivades.

El vot de STEPV-Iv: A favor de la proposta en general, però en contra de aquelles modificacions relacionades en el nostre vot particular

Notícies relacionades: Modificacions de la relació de llocs de treball PAS

 

Objecte: Establir quins llocs de treball vacants han de eixir a provisió utilitzant la taxa de reposició dels anys 2015 i 2016

Sessions en els que es va tractar: 7 de setembre de 2015; 16 de setembre de 2015; 5 d’octubre de 2015; 19 d’octubre de 2015; i 26 d’octubre de 2015.

La nostra visió de la negociació: En les dues primeres sessions, l’administració va facilitar la documentació que les organitzacions sindicals demanaren (noves vacants durant 2014 i 2015; llistat de places vacants; data de l’última convocatòria o de creació; etc.), i es va aplegar a la conclusió que era necessari establir primers el criteris que haurien de regir l’elaboració de l’oferta.

D’aquesta forma, en la reunió del 5 d’octubre es presenten les següents propostes, la de l’administració, la de STEPV-Iv, la de CCOO i la d’UGT. Hem de destacar que, malgrat haver acordat en la sessió anterior que es presentarien propostes de criteris, l’única proposta que respon a aquesta premissa és la de STEPV-Iv, preguntades l’administració i les altres dos organitzacions sindicals sobre els criteris que havien emprat, l’administració digué haver emprat les necessitats de personal de l’organització, i CCOO i UGT declararen haver inclòs els llocs de treball més necessaris.

En aquesta reunió STEPV-Iv va proposar reunir una comissió tècnica per tal d’intentar consensuar els criteris, però el President de la Mesa no ho va considerar necessari. Durant les següents dues setmanes l’administració es va reunir per separat amb les distintes organitzacions sindicals, de la qual cosa STEPV-Iv va protestar en la següent sessió, per entendre que la negociació s’ha de fer amb la presència de tots els agents, però el President va indicar que l’administració havia actuat de forma correcta.

Prèviament a la sessió del 19 d’octubre, CSIF va presentar la seua proposta, i l’administració presenta un document que va denominar, proposta de consens, la qual pretenia, segons l’administració consensuar totes les propostes. STEPV-Iv va considerar aquesta proposta com a una aixecada de camisa, doncs segons aquesta tots els llocs incloses respectaven els criteris de STEPV-Iv. Així ho vàrem fer saber a l’administració, i li preguntàrem quins eren els criteris que es complien. El president de la Mesa va contestar que tots els llocs eren llocs base, criteri amb el qual començava la proposta del STEPV-Iv, aleshores li vàrem preguntar si la llei permetia que fóra d’una altra forma, i reconegué que no. Es a dir de tots els criteris de la nostra proposta soles s’havia respectat el que era un imperatiu legal.

La resta de sindicats, excepte CSIF, es mostraren favorables a la signatura, tot i això es va acordar donar un temps per a estudiar la proposta.

Abans de la darrera sessió del 26 d’octubre el Govern d’Espanya va publicar que la taxa de reposició per a 2016 era del 100%. Fins a eixe moment la previsió era que la taxa seria del 50% com a 2015, este canvi significava la possibilitat d’incloure 21 llocs de treball en lloc de 15 en la Oferta de Pública d’Ocupació.

STEPV-Iv va remetre una oferta que incloïa les places concretes que es derivaven de l’aplicació dels criteris que defensàvem, perquè així li ho varen demanar CCOO i UGT en la anterior. En aquesta nova proposta que, denominaren 2a proposta de consens ja que en l’elaboració de la mateixa conjugarem, a més a més dels nostre criteris inicials, alguns dels que havia exposat l’administració. Així doncs, els criteris utilitzats eren: Data de la última convocatòria de places; percentatge de vacants en el cos, considerant aquest percentatge per centres i/o campus, i per a els llocs de Tècnic de Laboratori es reservaven el mateix percentatge de l’oferta que representa el col·lectiu sobre el global de la plantilla.

Com a reacció l’administració va presentar una proposta que va denominar nova proposta de consens, la novetat més gran de la qual era incloure alguns dels llocs que apareixien en la nostra proposta utilitzant l’increment de la taxa de reposició, mantenint la resta de la seua oferta inicial. Fet que interpretaren com un intent de que entràrem en la dinàmica de triar uns pocs llocs de treball cada sindicat i així tots contents, però nosaltres no teníem preferència en quins llocs s’havien d’incloure en l’oferta, i la nostra llista eix de l’estricta aplicació dels criteris que defensàvem, de fet incloïa la plaça de conductor del Rector, la qual hem qüestionat en més d’una ocasió.

Durant aquesta sessió el debat es va centrar en les 20 places de administratiu oferides a promoció interna als auxiliars/ajudants de servei que incloïa la proposta de l’administració. Aquesta promoció, que naix de la proposta de CCOO, va ser acceptada per l’administració sota la premissa de que venia de l’execució d’un acord anterior de la mesa de negociació, que per molt que vàrem reclamar que s’aportés mai va aparéixer. STEPV-Iv defensa que les ofertes han de incloure, per norma general, una proporció de promoció interna i una altra de torn lliure, i que aquestes proporcions han de estar al voltant del 60/40% d’un costat o de l’altre. Per lògica aquesta regla soles s’ha de trencar quan s’oferisca un únic lloc de treball. Inclús l’administració es va expressar de forma semblant en les primeres sessions, per a després canviar d’opinió.

A la vista de que el consens era impossible STEPV-Iv, i considerant que si exien places d’administratiu a promoció interna s’haurien d’ofertar algunes també a torn lliure, va fer una proposta insitu que reduïa a 12 les places de promoció interna i incloïa 8 places de torn lliure en el cos d’administratius.

En aquest moment la presidència va decidir posar fi a la negociació i passàrem a la votació de les tres propostes que encara es mantenien: la nova proposta de consens de l’administració; la proposta insitu de STEPV-Iv; i la proposta de CSIF.

Els resultats foren els següents:

Proposta de l’Administració

 • A favor: Administració, CCOO, FETE-UGT y UPV-Sindical
 • En contra: STEPV-Iv y CSI-F

Proposta de STEP-Iv-Iv

 • A favor: STEPV-Iv
 • En contra: UPV-Sindical
 • Abstenció: Administració, CCOO, FETE-UGT y CSI-F

Proposta de CSI-F

 • A favor: CSI-F
 • En contra: UPV-Sindical i Administració
 • Abstenció: CCOO, FETE-UGT y STEPV-Iv

L’acord

Destaquem:

 • El joc de l’administració de que tots triàrem una xicoteta part de l’ofert i ella la part més gran (canvi de cromos). Els únics sindicats que es varen mantindre en la necessitat d’utilitzar criteris objectius foren STEPV-Iv i CSIF.
 • L’administració en cap moment va cedir en les 10 places que incloïa la seua oferta inicial.

El vot de STEPV-Iv: STEPV-Iv va votar en contra de la proposta de l’administració per considerar-la arbitrària i poc fonamentada, es va abstindre de votar a la proposta de CSIF perquè, tot i basant-se en criteris objectius feia una gran concessió a l’arbitrarietat al nostre paréixer.

Notícies relacionades: STEPV-Iv es nega a aprovar una Oferta Pública d’Ocupació arbitrària i poc fonamentada

Objecte: Establir els temes que s’han d’abordar en la mesa de negociació i donar-los una prelació.

Sessions en els que es va tractar: 28 de juliol de 2015 i 9 de novembre de 2015

La nostra visió de la negociació: Abans de la constitució de la mesa, les seccions sindicals amb representació en la mesa de negociació del PAS presentaren les seues propostes amb els temes que volien tractar, i la prelació que li assignaven a cadascú d’ells.

El 8 de juny de 2015 STEPV-Iv va llançar una enquesta per a preguntar a tot el personal quins eren, al seu criteri, el temes que es devien prioritzar a la negociació. Amb el resultat d’aquesta enquesta STEPV-Iv va elaborar la proposta que va presentar.

En la sessió del 28 de juliol, el Sr. Gerent, com a president de la mesa, va proposar que les organitzacions sindicals acordaren una proposta única i la presentaren. També va proposar acordar uns temes urgents per a escomençar a treballar en comissions tècniques. Aquestos temes eren:

 • Oferta pública d’ocupació 2015
 • Modificació de la relació de llocs de treball
 • Calendari laboral de la Biblioteca General
 • Carrera professional

També es va acordar convocar una sessió per al dia 16 de setembre on s’estudiaria el treball de les comissions tècniques i s’establiria el calendari de negociació. Malgrat aquest acord l’ordre del dia de la sessió del 16 de setembre va ser molt diferent i no va incloure la prelació dels temes.

Les organitzacions sindicals vam presentar una proposta conjunta el 14 de setembre. El mateix dia l’administració va remetre per correu electrònic la seua proposta de prelació.

STEPV-Iv va presentar una al·legació a la convocatòria de la sessió del 5 d’octubre, per entendre que s’estaven incloent punts en l’ordre del dia sense que s’haguera aplegat a cap acord respecte a la prelació d’aquests. Després d’un creuament de correus entre l’administració i STEPV-Iv, la primera acceptà els arguments de STEPV-Iv i canvia l’ordre del dia de la convocatòria.

En la següent sessió es va produir un debat entre el president de la mesa i els representants de STEPV-Iv. El primer entenia que era seua la potestat d’establir els ordres del dia i que per tant la prelació proposada per l’administració era la què s’anava a seguir; STEPV-Iv considerava que tant l’acord de constitució de meses de negociació, com els acords aconseguits en la sessió del 28 de juliol de 2015 determinaven la necessitat de la negociació de la prelació dels temes.

En la sessió del 9 d’octubre de 2015, es va aconseguir un acord amb el vot a favor de totes les organitzacions sindicals excepte CSIF.

L’acord

Destaquem:

 • El consens aconseguit entre totes les seccions sindicals per a presentar una proposta única, ja que sospitem que la presidència de la mesa va fer aquesta proposta pensant que aquest acord seria impossible.
 • La negativa de STEPV-Iv a acceptar l’ordre que pretenia imposar l’administració.

El vot de STEPV-Iv: a favor de l’acord perquè enteníem que respectava totes els temes proposats per les organitzacions sindicals, i que el canvi en l’ordre en el qual es van a tractar no era significatiu, ni dolent per als interessos dels treballadors.